Ventilationsschakt i Heliosgången och på Lumagatan

Avisering  Hammarby Sjöstad/Luma  2023-08-23

Nya tunnelbanans arbeten pågår på flera ställen i Hammarby Sjöstad. Nu ska ett ventilationsschakt byggas i Heliosgången och en ventilationsbyggnad på Lumagatan. 

Om arbetet i Heliosgången

I Heliosgången, vid Maltgatan 11-13, ska ett ventilationsschakt byggas för att säkerställa ventilationen till nya tunnelbanan.

När arbetsområdet inhägnats startar det första arbetsmomentet som innebär att en stödkonstruktion uppförs för att säkerställa att inga sättningsskador orsakas på kringliggande fastigheter. Därefter sker grävning och borrning ovan jord, samt så kallad vajersågning av berget. Även mindre sprängningar kommer att genomföras. Slutligen gjuts en betongkonstruktion. När arbetet är klart återställs platsen med bland annat återplantering av träd och buskar. Ventilationsschaktet kommer att bli en ca 50 cm hög betongkonstruktion med galler på.

Arbetet kan tidvis medföra buller såväl utomhus som i byggnaderna närmast arbetsområdet. En temporär gångväg kommer att anläggas förbi arbetsområdet. Transporter till och från arbetsområdet kommer att ske från Maltgatan.

Om arbetet på Lumagatan

På Lumagatan, i grässlänten intill Lumakranen, ska en ventilationsbyggnad byggas för att säkerställa ventilationen till nya tunnelbanan.

När arbetsområdet inhägnats och träd tagits ner startar det första arbetsmomentet som innebär att en stödkonstruktion uppförs för att möjliggöra efterföljande arbeten med sprängning, borrning och betongarbeten. Ventilationsbyggnaden kommer att bli ca 4×4 meter. När arbetet är klart återställs platsen med bland annat återplantering av träd och buskar.

En del av Lumagatan kommer att tas i anspråk, vilket innebär att en del parkeringsplatser försvinner. Framkomligheten kommer att begränsas. Arbetet kan tidvis medföra buller såväl utomhus som i byggnaderna närmast arbetsområdet. Transporter till och från arbetsområdet kommer att ske från Lumagatan.

Visionsbild ventilationsbyggnad, Lumagatan
Visionsbild ventilationsbyggnad, Lumagatan

Tidplan för Heliosgången och Lumagatan

Arbetet planeras starta 5/9 2023 och beräknas preliminärt pågå ca 12 månader.

Arbetstider för Heliosgången och Lumagatan

Arbetet med ventilationsschaktet utförs måndag-fredag helgfria dagar, kl. 07-19.

Frågor och svar

Varför behövs ventilationsbyggnader?
Ventilation behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Förutom att det förser tunnelbanan med frisk luft undviker vi också att det blir dragigt på stationerna under jord. På vissa platser är ventilationsbyggnaderna även en del av brandsäkerheten då de kan användas för att ventilera ut brandrök.

Varför kan inte ventilationsbyggnaden ligga längre bort från bostadsområdet?
Tunnelbanans ventilationsbyggnader finns vid bostäder runt om i hela Stockholm. Så länge miljökvalitetsnormerna följs finns det inga hinder från att bygga dem nära bostäder. Tvärtom byggs ofta bostäder nära tunnelbanan för att så många som möjligt ska kunna åka kollektivt. Rent tekniskt behöver ventilationsbyggnaden också ligga direkt ovanpå det som kallas servicetunnel eftersom själva ventilationsanläggningen byggs där.

Finns det några risker för närområdet om det skulle börja brinna i tunnelbanan?
Det är mycket ovanligt med bränder i tunnelbanan. Skulle det mot all förmodan börja brinna är ventilationsbyggnaden en del av brandsäkerheten i tunnelbanan och kan användas för att ventilera ut brandrök. Vid bränder är det räddningstjänst och brandkår som leder arbetet och bedömer risker för närområdet.

Hur ser ventilationsbyggnader ut? 
Ventilationsbyggnader kan se olika ut. En del är höga, några låga och ibland syns bara ett galler i marken.

Är luften som ventileras ut från tunnelbanan farlig?
Väl i drift är luften från ventilationsschaktet inte skadlig att andas in. Ventilationen är dimensionerad för att klara miljökraven både nere på plattformen och när luften släpps ut ovan jord. Halterna av partiklar är låga och sprids fort när det kommer ut.

Vad är partiklar?
I all luft finns små partiklar. Partiklar uppstår både naturligt från exempelvis sand, grus eller jord och vid mänsklig aktivitet som vedeldning, nedbrytning av vägar eller dubbdäcksslitage.

Vad är miljökraven? 
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas.

Kommer ventilationen att låta när tunnelbanan börjar gå?
På vissa platser kan ett lågfrekvent ljud uppfattas utomhus, men ljudet ska inte skapa olägenhet. Hur mycket det får låta och vad som är en olägenhet regleras av Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.

Här kan du läsa en artikel om ventilation till nya tunnelbanan

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.