System för självkörande tåg planeras på Gul linje

Gul linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö planeras för självkörande tåg. Det öppnar för en kostnadseffektiv tunnelbana med hög driftsäkerhet och flexibel trafikering. En extra satsning som ger mer för skattekronan.

Istället för förarhytt i vardera tågände är det sittplatser med fönster, som här i Köpenhamns tunnelbana.

Ny generation tåg

Tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö byggs som en egen linje, fristående från övriga tunnelbanan. Det gör det både möjligt och lämpligt med en ny generations tåg på sträckan. I september 2023 beslutade Region Stockholm att inriktningen för Gul linje ska vara självkörande tåg.

Beprövad teknik på flera platser

Självkörande tunnelbanor är en beprövad och driftsäker teknik. Den används sedan många år tillbaka i storstäder runt om i världen, bland andra Köpenhamn, London och Paris. För Stockholm blir det en ny teknisk lösning.

Så fungerar det

Självkörande tåg körs med hjälp av datorer till skillnad från dagens tunnelbana där en förare sitter längst fram och kör.

Datorerna har kontroll över vad samtliga tåg gör och kan därför anpassa körningen av varje tåg så optimalt som möjligt. Samtidigt övervakar personalen i trafikledningscentralen hela tiden tågen och kan se var de är och deras status. Med hjälp av kameror och olika tekniska system följer de det som sker i tunnelbanan.

Bekvämare med jämn hastighet

Ett modernare system med mer planerad acceleration och inbromsning gör att resan upplevs mer bekväm för resenärerna. En jämnare och mer förutsägbar körning underlättar också för dem som tvekar att röra sig i tåget när det accelererar eller bromsar.

Korrekt trafikinformation i realtid

För resenärerna innebär det en mer korrekt och utförlig trafikinformation ombord på tågen och på stationerna. Med tillgänglig trafikinformation ges bättre möjlighet att planera resan på ett smidigt sätt.

Informationen ombord på tågen kan också bli mer utförlig och likna hur det ser ut på bussarna idag. Det vill säga innan ankomst till en station/hållplats visas avgångstider för annan kollektivtrafik från den platsen.

Flexibelt för fler avgångar

I de beräkningar och analyser som gjorts på befolkningsprognoser och resandeutveckling planeras det för 5-minuterstrafik i högtrafik när Gul linje öppnas.

Om det skulle behövas kan antalet avgångar även anpassas och bli fler, genom en ökning från lågtrafik till högtrafik. I samband med till exempel större event under helger och övrig lågtrafiktid finns då flexibilitet att snabbt att sätta in fler tåg.

Lägre driftskostnader

System med självkörande tåg är kostnadseffektivt. Det ger lägre driftskostnader än andra tåg i tunnelbanan. Investeringen från början blir något högre, men totalt sett ger det mer tunnelbana för skattekronan.

Vad händer nu?

För Stockholm blir detta den första satsningen på självkörande tåg. Men först ska Region Stockholms regionstyrelse och regionfullmäktige ta återstående beslut om system med självkörande tåg på sträckan Fridhemsplan-Älvsjö.

Nu fortsätter planeringen. Vilka tåg ska köra på linjen och hur kan de hantera framtida resenärsmängder. Efter det kan nästa steg tas inför upphandlingen av tågsystem.

Fakta

 • 75 meter långa plattformar, jämfört med 145 meter idag.
 • 70 meter långa tåg, motsvarar korta tåg i övriga tunnelbanan.
 • Beräknad restid Fridhemsplan–Älvsjö 10 minuter.
 • Planeras för 5-minuterstrafik i högtrafik.

Fördelarna med självkörande tåg

 • Lägre driftskostnader
 • Driftsäkert
 • Energieffektivt
 • Flexibelt för fler avgångar från lågtrafik till högtrafik.

Så blir resan smidig och trygg

 • Pålitlig trafik.
 • Tydlig och korrekt trafikinformation.
 • Bekvämare resa.
 • Fler trygghetskameror.
 • Om någon beträder spåren upptäcks det av sensorer och trafiken stoppas automatiskt.
 • Personal kommer fortsatt arbeta i tunnelbanesystemet.
 • Trafikledningscentralen är bemannad dygnet runt av personal som kan agera om något händer.
 • Resenären och trafikledningscentralen kan ha direktkontakt och prata med varandra.

Frågor och svar om självkörande tåg

 1. Extra satsning som ger en mer kostnadseffektiv tunnelbana på lång sikt. Driftskostnaderna blir lägre och i slutänden ger det mer tunnelbana för skattekronan.
 2. Beprövad och driftsäker teknik sedan många år.
 3. Större flexibilitet att vid behov snabbt kunna sätta in fler avgångar vid exempelvis event eller i lågtrafik.

Region Stockholms trafiknämnd fattade i september 2023 beslut om att förvaltning för utbyggd tunnelbana ska planera för ett system med självkörande tåg för tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Nu återstår beslut i Region Stockholms regionstyrelse samt regionfullmäktige.

Investeringskostnaden i sig är något högre, medan driftskostnaderna därefter är lägre. Totalt innebär det därför en mer kostnadseffektiv tunnelbana. En extra satsning som ger mer tunnelbana för skattekronan.

System med självkörande tåg finns i många storstäder runt om i världen sedan många år. Det är en beprövad och driftsäker teknik. För resenärerna innebär det en trygg och pålitlig resa.

Energiförbrukningen blir lägre genom att tågen längs linjen körs på ett mer energieffektivt sätt. Genom att till exempel matcha ett inbromsande tåg med energiåtermatning och ett accelererande tåg på samma elektrifierade sträcka, så kan energin ”återanvändas”.  

Självkörande tåg är minst lika säkert som dagens tunnelbana.

Åtgärder som motverkar beträdande av spåren och motverka suicid kommer att finnas. Om någon beträder spåren upptäcks det av sensorer och trafiken stoppas automatiskt. Utöver det planeras motsvarande åtgärder som redan idag håller på att införas i Stockholms tunnelbana:

 • Videoanalys. Kameror och särskild programvara som kan identifiera obehörigt spårbeträdande samt personers beteende och identifiera den som har ett suicidalt beteende. När det behövs finns det en organisation som kan ingripa – trafiken stoppas och trygghetsvärdar, ordningsvakter med flera kan agera.
 • Säkerhetszoner förtydligas. Tydligare gränser var man får befinna sig på en station.
 • Skyltningen förbättras ombord på tåg och på stationer.
 • Plattformsavskiljande väggar utreds också som alternativ.

Nej, ingen förare åker med tåget. Tåget körs med hjälp av ett självkörande system. Det kommer fortsatt att finnas människor i tunnelbanesystemet, i spärren, trafikledningscentralen och trygghetscentralen med väktare, ordningsvakter och biljettkontrollanter.

Människor följer trafiken, precis som för tåg med förare, via trafikledningscentraler som kan styra trafiken. Det gör att resenärer på tåget kommer att kunna kommunicera med personal på trafikledningscentralen.

Ett självkörande tåg har tekniska system som ersätter förarens uppgifter, via exempelvis detektorer, signaler och kameror. Det är en teknisk utveckling som finns på många håll, vi handlar utan kassör och vi bokar resa utan resebyrå.

Det finns inget beslut om det idag. Frågan hanteras av Region Stockholms trafikförvaltning/SL.

 1. Mer driftsäker tunnelbana. Pålitlig resa.
 2. Snabb och korrekt information utifrån trafikläget ger en smidig resa.
 3. Informationen ombord på tågen kommer också kunna bli modernare och likna hur det är på bussarna redan nu. Det vill säga innan ankomst till en station/hållplats så visas avgångar för annan kollektivtrafik från den platsen.
 4. En mer planerad resa utifrån faktiska förutsättningar är oftast bekvämare när det kommer till acceleration och inbromsning. Det kan också bidra till att resan upplevs som mer bekväm. En jämnare och mer förutsägbar körning underlättar för dem som tvekar om att röra sig i tåget samtidigt som tåget accelererar eller bromsar.

Turtätheten kan enkelt ökas från lågtrafik till högtrafik. Om det behövs till exempel vid event med många resenärer.

Tågets system har hela tiden kontroll på var alla tåg längs linjen befinner sig. Utifrån det går det även att beräkna var de är lite framåt i tiden. Prognoserna blir på så sätt mer exakta och den information som visas på plattformsskyltarna på stationen blir mer korrekt.

Även om tåg inte skulle gå enligt tidtabell, har tågets system en plan för alla tågrörelser framöver och kan även då ge bra prognoser och realtidsinformation, trots pågående störningar.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.