Här hamnar stationerna för Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö 

Undrar du var stationerna på den nya gula linjen kommer att ligga? Så här ser planerna ser ut.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2023-11-21

Gul linje ger fler resmöjligheter och avlastar tunnelbanetrafiken när Stockholm blir större. Under dagens stationer vid Fridhemsplan och Liljeholmen byggs nya plattformar. Även Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö blir stationer på den nya linjen. För att komma fram till stationslägena har det till exempel gjorts fältundersökningar och hållits samråd med allmänheten. Planerna är framtagna i samverkan med Stockholm stad, som står för stadsplanering och bostadsbyggande vid stationerna. Nu kan du ta del av planerna i det pågående samrådet och komma med synpunkter fram till den 12 december.  

En ny typ av station 

Gul linjes stationer kommer att skilja sig en del från dagens tunnelbanestationer i Stockholm. Plattformarna blir 75 meter långa istället för 150 meter. Varje station får en upp- och nedgång och du tar dig med snabbhissar till och från plattformen för en kortare och smidigare resa, eftersom linjen byggs en bit ner. 

Fridhemsplan 

Fridhemsplan är idag en viktig bytespunkt mellan tunnelbanans Blå och Gröna linjer och flera busslinjer. 

Stationsläge
 • Gula linjens station vid Fridhemsplan placeras under Blå linje för smidiga byten till de andra tunnelbanelinjerna. 
 • Resenärerna tar sig till gula linjens plattform med rulltrappor och mellanplan. Hissar byggs för tillgänglighet mellan Blå och Gul linje. 
 • Resenärerna använder samma entréer som idag, vid Drottningholmsvägen, Mariebergsgatan, Fleminggatan och S:t Eriksgatan. 
 • Byten mellan tunnelbanelinjer sker innanför spärrarna, vilket ger smidiga byten.

Liljeholmen

Liljeholmen är en växande stadsdel där bostäder, arbetsplatser och en större galleria planeras. Liljeholmen är en viktig bytespunkt och trafikeras i dag av Röd linje, tvärbanan och flera busslinjer. 

Stationsläge
 • Gula linjens station vid Liljeholmen byggs under Röd linje. 
 • Läget ger möjlighet till smidiga byten mellan buss, Röd linje och Gul linje, vilket gör att resenärerna smidigt kan byta trafikslag. Av de undersökta alternativen ger detta minst störning i området.  
 • Liljeholmens södra biljetthall anpassas och entrén kommer att ligga vid den närliggande parken vid Trekanten. Den befintliga entrén från Liljeholmstorget kommer att finnas kvar. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och du tar dig med snabbhissar för en kortare och smidigare resa till och från plattformen.  

Årstaberg 

Årstabergs station blir en viktig bytespunkt där du kan byta mellan tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och bussar. Planer finns på att bygga fler bostäder och arbetsplatser. 

Stationsläge
 • En ny station byggs öster om busstorget vid Svärdslångsplan för att underlätta byten mellan olika kollektivtrafikslag.  
 • Läget har valts för att det gör den framtida utvecklingen av området flexibel. Läget är kostnadseffektivt och det blir mindre störningar på trafiken under byggskedet.  
 • Stationen samplaneras så att den smälter in med det nya kvarterets verksamheter, som kontor, handel och bostäder. Resenärerna får smidiga byten mellan olika kollektivtrafikslag. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och du tar dig med snabbhissar för en kortare och smidigare resa till och från plattformen.  

Årstafältet  

Årstafältet utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, handel och arbetsplatser. Stockholms stad och Region Stockholm planerar tillsammans för att det ska gå smidigt att röra sig mellan kommande bostäder, tunnelbanan och annan kollektivtrafik.

Stationsläge 
 • Stationen i Årstafältet placeras nära ett planerat torg och en park i den nya stadsdelen. Stationen får en entré i kvarterets västra del.  
 • Placeringen gör att stationen hamnar i centrumet och ger en bra tillgänglighet, trygghet genom närvaro av människor och god uppsikt över platsen längs stadsgatan. Den ger god tillgänglighet till Tvärbanan och planerade hållplatser för bussen, vilket ger smidiga byten. 
 • Stationen blir kompakt, med biljetthall och hissar ner till tunnelbanelinjen. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och du tar dig med snabbhissar för en kortare och smidigare resa till och från plattformen.  

Östberga   

Östberga består av olika områden med flerfamiljshus och ska utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser. I dag har området endast buss och saknar spårbunden kollektivtrafik. När Gul linje är klar blir stadsdelen mer tillgänglig. 

Stationsläge  
 • Stationen i Östberga placeras i området vid Östbergabackarnas östra del och Årstafältet. Det gör att stationen knyter samman Östberga centrum med nya Årstafältet. 
 • Stationen hamnar drygt 100 meter från Östberga centrum.  
 • Stationen byggs i ett hörn av ett planerat kvarter med bostäder. Placeringen ger en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter. 
 • Stationen blir kompakt med biljetthall och hissar ner till tunnelbanelinjen. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och du tar dig med snabbhissar för en kortare och smidigare resa till och från plattformen.  

Älvsjö   

Älvsjö är en viktig knutpunkt för många resenärer med pendeltåg och bussar. Spårväg Syd planeras och områden nära stationen är utpekade som utvecklingsområden.  

Stationsläge
 • Stationen i Älvsjö placeras mellan gång- och cykelstråket Älvsjö Broväg och Stockholmsmässan. Stationen ligger nära Älvsjö station med tåg och busstrafik och är placerad så att den stödjer framtida utveckling av området. 
 • Stationen blir kompakt med biljetthall som fristående byggnad.  
 • Byten till pendeltåg och bussar sker utanför spärrlinjen. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och du tar dig med snabbhissar för en kortare och smidigare resa till och från plattformen.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00