Så behandlar vi personuppgifter

I samband med att förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) genomför utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm kommer förvaltningen att behandla personuppgifter om de som bor, äger fastigheter eller bedriver verksamhet i de områden som berörs av utbyggnationen. FUT behandlar personuppgifterna eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på hur du berörs av utbyggnaden av tunnelbanan och vilka uppgifter du ger i kontakten med oss. Förutom de personuppgifter du ger oss, inhämtar förvaltning för utbyggd tunnelbana, om det är nödvändigt, även personuppgifter ifrån allmänt tillgängliga källor såsom folkbokföringen, Skatteverket och Lantmäteriet.

Vanligen består personuppgifterna av till exempel: namn, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning och ägarandel.

För att få nödvändiga tillstånd för tunnelbanans utbyggnad kan personuppgifterna komma att lämnas ut till Lantmäteriet, mark och miljödomstolen, berörda kommuner och Trafikförvaltningen. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut med stöd av tryckfrihetsförordningen och reglerna om utgivande av allmänna handlingar. I undantagsfall kan uppgifter om hälsoförhållanden/sjukdom, arbetssituation och arbetsplats komma att behandlas, om det skulle vara aktuellt inhämtar vi dessa uppgifter direkt från dig. Information om hälsa omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana behandlar personuppgifterna så länge det finns behov av detta utifrån ändamålet med behandlingen, det vill säga till dess tunnelbanan är utbyggd eller det enskilda ärendet avslutats. Personuppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål.

Allmän handling, diarieföring och arkiv

Förvaltning för utbyggd tunnelbana är en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Handlingar som förvaras på förvaltning för utbyggd tunnelbana är att betrakta som allmän handling som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Om dina personuppgifter blir del av en allmän handling kan de även komma att lämnas ut med stöd av tryckfrihetsförordningen enligt reglerna om utgivande av allmän handling. Om någon begär ut uppgifterna gör förvaltningen en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte och beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Den registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter vi behandlar har rätt att ansöka om registerutdrag, begära rättelse av felaktiga personuppgifter, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen och ansöka om radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, utan förvaltning för utbyggd tunnelbana kommer att motta din ansökan för att sedan ta ställning till om det är möjligt att tillgodose ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra författningar.

Kontakt och skydd av personuppgifter

De system inom förvaltningen som innehåller personuppgifter skyddas genom behörighetsstyrning, loggning och autentisering.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, organisationsnummer 232100–0016, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas via e-post: registrator.fut@regionstockholm.se

Postadress: Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 454 36, 104 31 Stockholm.

Besöksadress: receptionen, Solnavägen 1E 8tr, Stockholm

Förvaltning för utbyggd tunnelbana har ett dataskyddsombud som kontaktas via: informationssakerhet.fut@regionstockholm.se.