Skip to main content

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet, illustration med tunnelbanetåg och löv
Att åka kollektivt är ett hållbart sätt att resa. Stockholms kollektivtrafik kör redan idag på 99,9 % förnybara bränslen!

Men när vi ska bygga ut tunnelbanan kommer vi att påverka miljön. Då gäller det att vi gör det så lite som möjligt. Genom att ställa krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar kan vi minska påverkan på miljön. Kraven gäller även social och ekonomisk hållbarhet.

Klimatet
De största utsläppen av klimatgaser kommer från betong, armering och bergmassor som behövs för att bygga tunnelbanan. Vi har designat tunnlar och stationer så att dessa utsläpp inte ska bli större än nödvändigt. Men under hela byggtiden krävs ett aktivt arbete för att hitta och genomföra fler åtgärder som minskar vår påverkan på klimatet.

Giftfri miljö
Vi ska också bygga med material med få och låga halter av farliga ämnen. Materialen ska produceras under goda förhållanden – i alla led. Det här är en stor utmaning och vi kommer att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att få kontroll på materialen. 

Arbetsmiljön
Vårt mål är att bygga hela nya tunnelbanan utan några allvarliga arbetsmiljöolyckor. Det är ett ambitiöst mål och vi måste jobba proaktivt och systematiskt, tillsammans med våra leverantörer, för att klara av det.

Närmiljön
Det tar lång tid att bygga ut tunnelbanan och vi kommer att påverka, och märkas av, mer än 100 000 stockholmare! Under hela planeringstiden har vi hämtat in synpunkter från närboende och andra berörda. Det har gett oss underlag för både byggtiden och den färdiga tunnelbanan.

Under byggtiden är det viktigt med till exempel säkra skolvägar, men också att det är snyggt och prydligt vid våra arbetsplatser och att berörda har fått rätt information i god tid.

När tunnelbanan är färdig ska den vara tillgänglig för alla resenärer och biljetthallar och plattformar ska vara trygga miljöer.