Svar på frågor om arbeten på Södermalm

Den 7 september hölls ett digitalt informationsmöte om våra arbeten vid Londonviadukten och station Sofia. Så här svarade experterna på allmänhetens frågor.

Nyhet  Södermalm  2021-08-16
Illustration. Personer pratar om byggnader, byggmaskiner, frågor och svar.

Önskar förbättrad framkomlighet på trottoar framför staket/plank på sista delen av Tjärhovsgatan, mot garageingången. Funkar fint om staketet dras in några decimeter. Går det att ordna?
Placeringen av arbetsområdet är kopplat till godkänd trafikanordningsplan och från Tjärhovsgatan kommer en entré för mindre byggtrafik till arbetsområdet att finnas, varför det inte är möjligt att justera placeringen av planket.

Vilka arbetstider kommer att gälla i parken vid arbeten ovan jord? Finns det möjlighet att någonstans i anslutning eller invid parken placera ut parksoffor?
Våra arbetsmoment anpassas efter de bullerkrav som finns. På Södermalm får det pågå störande arbeten som borrning och sprängningar, helgfria vardagar kl. 07-22. Vi spränger företrädelsevis på kvällstid kl. 18-22 för att minimera påverkan på Ersta sjukhus. Vissa störande arbeten som exempelvis sprängningar eller borrning kan ske även kl. 07-19 på helgerna. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid. Även ljud från tung trafik som kör in och ut från arbetsområdena kommer att höras. Eventuell utplacering av parkbänkar ansvarar Stockholms stad för.

När beräknas tunnelbanan börja åka norrut från Sofia?
De första resenärerna kommer att kunna resa från station Sofia år 2030.

Går det snälla att rädda utseendet på den nya entrén i Stigbergsparken? Önskvärt att byggnaden anpassade sig mer till platsen och att entrén smälter in mer i berget.
Maximal storlek och höjd på byggnaden styrs av Stockholms stads detaljplan för området. Detaljplanen innehåller principerna för gestaltning och utformning av stationsbyggnaden. Utformningen kommer fortsatt bearbetas tillsammans med Stockholms stad och som också arbetar med den framtida utformningen av parken. Byggnadens slutliga utformning prövas sedan genom bygglovsförfarande.

Under hur lång tid kommer det att vara arbeten i Stora Blecktornsparken? Vid ett tidigare möte sa ni att det skulle ske under en sommar. Håller den tidplanen?
Vid Blecktornsparken kommer station Hammarby kanal att få en uppgång i befintliga byggnaden Hamnvakten. Hösten 2021 påbörjas förberedande arbeten i form av ledningsomläggningar och därefter kommer bygget av station Hammarby kanal att pågå ca 4 år. Blecktornsparken kommer att vara öppen för allmänheten. Resenärer kommer att kunna resa här år 2030.

Vem står för kostnader som uppkommer vid ev. skada på fastigheter i närheten av bygget?
Skador som anmäls på vår hemsida kommer vi utreda för att bedöma om det finns ett orsakssamband mellan våra arbeten och uppkommen skada. Finns ett orsakssamband kommer vi ersätta skadan.

Var kommer jordmassorna att fraktas ut från bygget?
Bergmassorna kommer att transporteras främst via Londonviadukten och Stadsgårdsleden. En del transporter kommer även att ske från Stigbergsparken via Folkungatan. Mindre transporter kommer att ske från Tjärhovsgatan.

Hur blir det med norra arbetstunneln från Londonviadukten som var tänkt att ansluta norr ifrån till spår och station Sofia?
Det finns en svaghetszon i berget under Stigbergsparken som löper i öst-västlig riktning. Svaghetszonen är känd sedan tidigare men har visat sig mer omfattande än vi tidigare känt till. När arbetstunneln från Londonviadukten passerade genom zonen hösten 2020, innebar det ett försvårat tunnelarbete och ett ökat inläckage av grundvatten, vilket skulle bidra till omfattande och tidskrävande tätningsarbeten, samt en långsam framdrift.
Eftersom den norra tunnelgrenen enligt planering skulle gått parallellt med denna svaghetszon, har utredningar gjorts för att undvika förseningar och fördyringar. Efter utredning har beslut tagits att pausa arbetet med denna tunnel för att istället fokusera på framdriften av den södra grenen. Planerna med den norra tunnelgrenen ligger dock fast. Bergkvaliteten i Stockholm varierar och trots omfattande provborrningar är det svårt att veta hur det ser ut på varje plats innan tunnelarbetet är igång. Ibland uppstår oväntade händelser som påverkar våra planer, varpå anpassningar behöver göras. Tunnelbanans tidplan påverkas inte av detta, då passagen under Saltsjön som tunneln var ämnad för, inte är tidskritisk för framdriften.

Kommer sprängningar att öka i intensitet nu när arbetet med stationen påbörjas?
Preliminärt våren 2022 kommer vi att påbörja sprängningsarbeten av hisschaktet i Stigbergsparken. Parallellt fortsätter vi med start hösten 2021 att driva spår- och servicetunnlar norrut under Saltsjön för att koppla på spåren station Kungsträdgården. Vi kommer även att driva tunnel söderut mot Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderort samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är ca 100 meter under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras buller från arbeten som bland annat borrning och sprängning.
Anmäl er gärna till vår SMS-tjänst för spräng-sms på nyatunnelbanan.se så får du ett sms ca 30 minuter före varje sprängning.

Vad händer med grundvattnet?
Vatten är en av våra största frågor. På ytan mäter vi grundvatten för att säkra att vi håller grundvattennivåerna. Grundvattnet mättes även innan utbyggnaden påbörjades för att säkerställa att det inte ska påverkas.

Kommer den nya utformningen av parken att ta hänsyn till att Stigbergsparken är en över 100 år gammal park, dvs. behålla småsten och murar av granit, blandat med gräsytor och inte stor plattläggning?
Efter avslutat bygge kommer återställningen att genomföras, flera träd kommer att planteras och en ny parkmiljö kommer att skapas. Det är Stockholms stad som ansvarar för återställningen av parken.

När får man börja vistas i parken igen?
Återställningen av parken startar 2027 och därefter kommer parken att öppnas upp för allmänheten igen. Första resenärerna tar hissen ned till station Sofia 2030.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.