Arbete med ventilationstorn i Alphyddan 2023

Avisering  Sickla  2023-02-23

I mars 2023 börjar vi arbeta vid Alphyddestigen i höjd med Alphyddevägen 17, 25 och 27. Här ska vi bygga ett ventilationstorn som behövs för att ventilera tunnelbanans anläggning under jord.

Arbetet görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–19.

Förberedande arbeten

I mars börjar förberedande arbeten:

  • En utryckningsväg ska byggas mellan Värmdövägen och Alphyddan så att räddningstjänsten kan nå området även när ventilationstornet byggs.
  • Stödmurar byggs i slänten mellan Alphyddestigen och Värmdövägen för att möjliggöra ledningsomläggningar runt det kommande ventilationstornet.
  • Ledningar grävs upp och flyttas runt platsen där ventilationstornet planeras byggas.

Vid arbetet kommer tre träd att tas ner mellan Värmdövägen och Alphyddestigen.

Byggstart ventilationstorn

Längre fram i vår planerar vi att börja med ventilationstornet:

  • Runt platsen där tornet ska stå borras en stålspont ned innan berget grävs fram och blåses rent från jord.
  • Därefter borras ventilationsschaktet nerifrån tunneln och upp till markytan.

Arbetet med att bygga ventilationsschaktet kommer att pågå till slutet av 2023 men själva arbetsmomentet att borra schaktet kommer att ta några veckor. Ovanpå schaktet byggs därefter en betongkonstruktion. Utvändigt kommer tornets fasad att byggas klart först om några år.

Påverkan från arbetet

Arbetsområdet kommer att spärras av med plank och byggstängsel. Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning i området.

Vissa arbetsmoment kommer att låta mer och kan komma att störa boende i området. Eftersom vi riskerar att överskrida riktvärden för buller vid arbetet så har vi sökt och fått godkännande från kommunens miljöenhet. Hushåll som påverkas har även erbjudits tillfällig vistelse. Om du störs av vårt arbete men inte har fått brevet om tillfällig vistelse så kan du kontakta oss. Du kontaktar oss genom att fylla i webbformuläret ”anmäl störning”.  Du kan också ringa vår kundtjänst på telefon 08-600 10 00 för att få hjälp med formuläret. Vi återkommer vanligtvis nästkommande vardag.

Frågor och svar

 

Hur ska tornet se ut?
Tornet blir fyrkantigt och varje sida cirka 4,1 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig tornet mellan cirka 2,9 och 3,9 meter ovanför markytan. Fasaden föreslås kläs i perforerad cortenstålplåt.

Varför byggs ett ventilationstorn i Alphyddan?
Alla tunnelbanestationer har ventilationstorn för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Eftersom vi bygger en ny station i Sickla behövs ett ventilationstorn i direkt anslutning.

Varför byggs inte tornet längre bort från bostadsområdet?
Tunnelbanans ventilationstorn finns i anslutning till bostäder runt om hela Stockholm och det finns inga hinder från att bygga dem nära bostäder. Tvärtom byggs ofta bostäder nära tunnelbanan så att så många som möjligt ska kunna nyttja kollektivtrafiken. Rent tekniskt behöver tornet också ligga direkt ovanpå det som kallas servicetunnel eftersom själva ventilationsanläggningen byggs där.

Är luften som kommer från tornet farlig?
Nej, det behöver man inte oroa sig för. Ventilationen är byggd för att klara miljökraven både nere på plattformen och när luften släpps ut ovan jord. Halterna av partiklar är låga och sprids fort när de kommer ut.

Vad är partiklar?
I all luft finns små partiklar. Partiklar uppstår både naturligt från exempelvis sand, grus eller jord, och vid mänsklig aktivitet som till exempel vedeldning, nedbrytning av vägar eller dubbdäcksslitage.

Vad är miljökraven?
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas.

Kommer tornet att låta mycket när tunnelbanan börjar gå?
Fläktarna är placerade cirka 35 meter under marken och kommer knappt att höras vid markytan.

Finns det några risker för närområdet om det skulle börja brinna i tunnelbanan?
Det är mycket ovanligt med bränder i tunnelbanan. Skulle det mot all förmodan börja brinna är ventilationstornet en del av brandsäkerhetssystemet i tunnelbanan och kan användas för att ventilera ut brandgaser. Vid bränder är det räddningstjänst och brandkår som leder arbetet och bedömer risker för närområdet.

Är bygglovet överklagat?
Kommunens bygglovsbeslut för ventilationstornets utformning överklagades till Länsstyrelsen som har avslagit överklagandena. Länsstyrelsens beslut är i sin tur överklagat till mark- och miljödomstolen.

Hur kan ni börja arbeta när bygglovet är överklagat?
Bygglovet för ventilationstornet är uppdelat i två lov. Ett lov omfattar alla delar under mark och upp till 40 cm över marknivå. Detta bygglov har vunnit laga kraft och kan inte överklagas. Det lov som är överklagat omfattar ventilationstornets utformning ovan mark. Ventilationstornets placering har stöd i lagakraftvunnen järnvägsplan och detaljplan för området.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.