Arbete med ventilationsbyggnad i Alphyddan 2023

Aktuellt  Sickla  2023-02-23

Nu pågår arbete på Alphyddestigen i höjd med Alphyddevägen 17, 25 och 27. Här byggs en ventilationsbyggnad som behövs för att ventilera tunnelbanans anläggning under jord. Arbetet görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–19.

Ventilationsbyggnaders funktion i tunnelbanesystemet.

Förberedande arbeten

  • En utryckningsväg ska byggas mellan Värmdövägen och Alphyddan så att räddningstjänsten kan nå området även när arbetet med ventilationsbyggnaden pågår.
  • Stödmurar byggs i slänten mellan Alphyddestigen och Värmdövägen för att möjliggöra ledningsomläggningar runt den kommande ventilationsbyggnaden.
  • Ledningar grävs upp och flyttas runt platsen där ventilationsbyggnaden ska ligga.

Vid arbetet kommer tre träd att tas ner mellan Värmdövägen och Alphyddestigen.

Byggstart ventilationstorn

När det förberedande arbetet är klart börjar arbetet med själva ventilationsschaktet och den byggnad som ska stå ovanpå.

  • Runt platsen där ventilationsbyggnaden ska stå borras en stålspont ned innan berget grävs fram och blåses rent från jord.
  • Därefter borras ventilationsschaktet nerifrån tunneln och upp till markytan.

Arbetet med att bygga ventilationsschaktet kommer att pågå till slutet av 2023 men själva arbetsmomentet att borra schaktet kommer att ta några veckor. Ovanpå schaktet byggs därefter en betongkonstruktion. Byggnadens fasad färdigställs klart först om några år.

Påverkan från arbetet

Arbetsområdet kommer att spärras av med plank och byggstängsel. Gående och cyklister leds förbi arbetsområdet. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning i området.

Vissa arbetsmoment låter mer och kan störa boende i området. Eftersom vi riskerar att överskrida riktvärden för buller vid arbetet så har vi sökt och fått godkännande från kommunens miljöenhet. Hushåll som påverkas har även erbjudits tillfällig vistelse. Om du störs av vårt arbete men inte har fått brevet om tillfällig vistelse så kan du kontakta oss. Du kontaktar oss genom att fylla i webbformuläret ”anmäl störning”.  Du kan också ringa vår kundtjänst på telefon 08-600 10 00 för att få hjälp med formuläret. Vi återkommer vanligtvis nästkommande vardag.

Tillståndsprocess och bygglov

Placeringen av ventilationsbyggnaden prövades under arbetet med tunnelbanans järnvägsplan som fastställdes av Trafikverket 2018. Placeringen av ventilationsbyggnaden är även prövad i samband med kommunens antagande av detaljplan för området.

Båda de bygglov som behövs för att bygga ventilationsbyggnaden ovan och under mark har vunnit laga kraft och kan inte överklagas.

Beslut och handlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

Frågor och svar

Hur ska ventilationsbyggnaden i Alphyddan se ut?
Ventilationsbyggnaden blir fyrkantigt och varje sida cirka 4,1 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig byggnadens höjd mellan cirka 2,9 och 3,9 meter ovanför markytan. Fasaden kläs i perforerad cortenstålplåt.

Varför behövs en ventilationsbyggnad i Alphyddan?
Alla tunnelbanestationer behöver ventilationssystem för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Eftersom vi bygger en ny station i Sickla behövs en ventilationsbyggnad i direkt anslutning till stationen.

Varför kan inte ventilationsbyggnaden ligga längre bort från bostadsområdet?
Tunnelbanans ventilationsbyggnader finns vid bostäder runt om i hela Stockholm. Så länge miljökvalitetsnormerna följs finns det inga hinder från att bygga dem nära bostäder. Tvärtom byggs ofta bostäder nära tunnelbanan så att så många som möjligt ska kunna åka kollektivt. Rent tekniskt behöver ventilationsbyggnaden också ligga direkt ovanpå det som kallas servicetunnel eftersom själva ventilationsanläggningen byggs där.

Är luften som kommer från tornet farlig?
Nej, det behöver man inte oroa sig för. Ventilationen är byggd för att klara miljökraven både nere på plattformen och när luften släpps ut ovan jord. Halterna av partiklar är låga och sprids fort när de kommer ut.

Vad är partiklar?
I all luft finns små partiklar. Partiklar uppstår både naturligt från exempelvis sand, grus eller jord, och vid mänsklig aktivitet som till exempel vedeldning, nedbrytning av vägar eller dubbdäcksslitage.

Vad är miljökraven?
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas.

Kommer ventilationen att låta när tunnelbanan börjar gå?
På vissa platser kan ett lågfrekvent ljud uppfattas utomhus, men ljudet ska inte skapa olägenhet. Hur mycket det får låta och vad som är en olägenhet regleras av Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.

Finns det några risker för närområdet om det skulle börja brinna i tunnelbanan?
Det är mycket ovanligt med bränder i tunnelbanan. Skulle det mot all förmodan börja brinna är ventilationsbyggnaden en del av brandsäkerhetssystemet i tunnelbanan och kan användas för att vädra ut brandrök. Vid bränder är det räddningstjänst och brandkår som leder arbetet och bedömer risker för närområdet.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.