Rätt att använda marken – så går det till 

För att få bygga tunnelbana behövs tillträde till marken där den ska gå. Fastighetssamordnaren Frida Granbom berättar hur det går till och reder ut de olika begreppen.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Söderort  2023-06-13

Samtidigt som tunnelbanan byggs ut för fullt i vissa delar av Stockholm pågår planering för andra nya sträckor. När järnvägsplanen för en ny tunnelbanesträcka vunnit laga kraft (alltså blivit godkänd och tiden för överklagan gått ut) börjar arbetet med att få tillträde till marken som behövs. 

För att marken ska kunna användas permanent till tunnelbanan behöver den omvandlas till en rättighet och för det krävs prövning hos lantmäterimyndigheten. Det görs genom att Region Stockholm ansöker om att bilda ett servitut för tunnelbanan. Servitutet gör det möjligt att använda någon annans mark till tunnelbanan. 

– Järnvägsplanen tillsammans med detaljplaner ger oss förutsättningarna att använda marken och det är servituten som ger oss själva rätten till att använda den, säger Frida Granbom som är fastighetssamordnare för Gul linje till Älvsjö och en av dem som arbetar med åtkomst till marken som behövs för att kunna bygga nya tunnelbanan. 

Frida Granbom, fastighetssamordnare för Gul linje till Älvsjö.
Så här kan det se ut när fastigheter vid en del av utbyggnaden delas upp i olika lantmäteriförrättningar, varje förrättning är markerad med en egen färg.

För varje sträcka av nya tunnelbanan behövs flera lantmäteriförrättningar. Frida Granbom berättar att en vanlig lantmäteriförrättning för nya tunnelbanan brukar handla om ett tiotal fastigheter i anslutning till det aktuella området. Fastighet är den formella termen för mark och det som står på den och ligger under den. 

– I vårt fall handlar det om att vi behöver tillgång till mark och utrymmen under jord för att bygga tunnlar och ovan jord för att bygga till exempel stationer och biljetthallar. 

Synpunkter och viktig information

Fastighetshandläggarna skickar en ansökan till Lantmäteriet om vad man vill göra med fastigheten, tillsammans med förrättningsritningar som beskriver servituten. 

 – Sedan kallar Lantmäteriet oss och de berörda fastighetsägarna till lantmäterisammanträden för att informera om processen och för att besluta om fastighetsbildning, tillträde och ersättning. Där fångar man även upp eventuella synpunkter och viktig information om fastigheten inför bygget. 

Servitutsansökningar och lantmäteriförrättningar görs successivt i takt med att tunnelbygget går framåt. Hela processen från ansökan till färdigt servitut tar oftast några månader. 

Läs mer om lantmäteriförrättningar och servitut 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00