Tunnelbyggen överträffar klimatmål

Alla arbetstunnlar för nya tunnelbanan har nått och överträffat sina klimatmål. Det visar en utvärdering av klimatarbetet vid bygget av tunnlarna. Totalt har projekten sparat mer än motsvarande 6 000 ton koldioxidutsläpp genom olika åtgärder.

Nyhet  Hållbarhet, Nya tunnelbanan  2022-12-05
Collage med foto på en grävskopa och illustration på en penna med block
Foto: Region Stockholm.

Region Stockholm har gjort en genomgång av utsläppen av klimatpåverkande gaser från bygget av arbetstunnlar för den nya tunnelbanan. Samtliga dessa entreprenader har nått sina klimatmål med råge.

Minskade utsläpp genom olika åtgärder

Byggprojekten har i genomsnitt minskat sina utsläpp med 32 procent. Totalt har de sparat mer än 6 000 ton klimatpåverkande gaser. Det motsvarar de sammanlagda utsläppen per år från många hundra svenska hushåll.

– Tack vare en mängd olika åtgärder har utsläppen kunnat hållas nere, säger Olivia Engstrand, hållbarhetsstrateg.

Olivia Engstrand, hållbarhetsstrateg. Foto: Region Stockholm.

Bland annat användes el och diesel från förnybara källor och betong och stål med lägre klimatpåverkan, transporterna har minskat och kortats och ett projekt har lagt personalutrymmena i befintliga hus istället för i byggbodar.

Två olika byggen av arbetstunnlar, ett i Hagalund i norr och ett vid Hammarby fabriksväg i söder, har haft samma entreprenör. Genom ett nära samarbete över projektgränserna har dessa arbeten bland annat minskat sina klimatutsläpp.

– Entreprenaderna i Hagalund och Hammarby fabriksväg har sparat både resurser och utsläpp genom att jobba gemensamt. Till exempel har de samtransporterat material från fabriker, delat maskiner med varandra och använt överskottsmaterial i projekten för att jobba effektivt och undvika onödigt avfall, säger Olivia Engstrand.

Når mål genom att ställa krav

Bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av utsläppen av klimatpåverkande gaser i Sverige. Utbyggnaden av den nya tunnelbanan i Stockholm är inget undantag. Projektet försöker att reducera sin ofrånkomliga påverkan på miljön bland annat genom ett övergripande klimatmål. Dess klimatbelastning ska minska med 25 procent genom aktiva åtgärder, jämfört med om inga insatser görs. Enligt den senaste prognosen så ligger tunnelbanebygget hittills på cirka 30 procents klimatbesparing.

– Vi som offentlig aktör måste hjälpa till att hushålla med resurserna och det finns mycket som man kan göra. Det är viktigt att vi ställer krav på våra upphandlade projektörer, entreprenörer och utförare, säger Olivia Engstrand.

Bland de krav som förvaltning för utbyggd tunnelbana har ställt på arbetstunnlarna är att entreprenörerna ska ha ett aktiv arbetssätt för att förebygga och minska onödig resursförbrukning och reducera klimatpåverkan. De ska hålla workshops, prioritera förbättringsåtgärder, sätta mål, göra kalkyler och redovisa resultatet. Nu när bygget är klart har förvaltningen sammanställt alla siffror.

– Vi är nöjda med resultatet och med alla erfarenheter av olika klimatreducerande åtgärder. Vårt systematiska hållbarhetsarbete och de krav som vi ställer bidrar till ett lärande för alla – såväl för våra entreprenörer som för hela branschen. Detta är utmanande, inte minst för oss själva. Vi som beställare måste hela tiden vara på tårna, säger Olivia Engstrand.

Mer om nya tunnelbanans hållbarhetsarbete

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL:s Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00