Arbeten under året

Aktuellt  Sockenplan  2024-02-21

På varje sida om Palmfeltsvägen finns nu ett arbetsområde. Här följer en preliminär tidplan för vad som ska ske inom dessa.

Bilden visar två arbetsområden på respektive sida om Palmfeltsvägen
Bilden visar befintliga arbetsområden samt trafiklösning 2030.

Arbetsområde 1
Arbeten kommer mestadels ske innanför den befintliga sponten, cirka 8 meter under markytan. Här påbörjas i närtid betongarbeten för betongtunnlar. Arbetena inkluderar fyllning för grundläggning, formning, armering och gjutning och beräknas pågå minst året ut.

Allt eftersom betongarbetena färdigställs kommer även utrymmet att börja återfyllas med massor. Detta arbete planeras att påbörjas nästa vår, år 2025, och pågå året ut.

Arbetsområde 2
Under våren fortsätter vi att färdigställa sponten. Arbetet inkluderar fortsatt borrning i berg samt förstärkning, svetsning av stålbalkar, borrning och installation av förankringar. Planen är att färdigställa dessa arbeten under våren/sommaren.

Under våren planeras även att borra, täta och spränga berg. När bergsprängningarna är färdigställda, preliminärt i sommar, vidtar betongarbeten. Detta inkluderar fyllning för grundläggning, borrning av bottenstag, formning, armering och gjutning och planeras pågå till och med år 2025. När betongarbetena har färdigställts, år 2026, fortsätter avslutande markarbeten.

Bullerdämpade borriggar kommer att kunna användas där ljudnivåer beräknas kunna sänkas med upp till 10 dBA från de beräknade (ej dämpade) ljudnivåerna. Där det lokalt inte går att komma åt med bullerdämpad borrigg på grund av utrymmesskäl används en mindre borrigg tillsammans med bullermattor. I övrigt förekommer bland annat grävmaskiner, hjullastare, sågmaskiner, betongbilar och dieselvärmare i arbetet.

Arbetstider
Bullrande arbeten som riskerar att överskrida riktvärdena, så som borrning från markyta, rensning av berg och bergsprängning, begränsas till helgfri måndag – fredag mellan kl. 7-19.

Övriga arbeten utförs också till största delen helgfri måndag – fredag mellan kl. 7-19, men där riktvärden enligt bullerutredning även innehålls kl. 19-22 samt dagtid lördag, söndag och helgdag, kan dessa arbeten också komma att utföras under dessa tider.

Uppdateringar om hur arbetet framskrider sker framöver genom sms.

Har du frågor? Hör av dig till nyatunnelbanan.fut@regionstockholm.se

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.