Nästa etapp arbeten

Aktuellt  Sockenplan  2023-05-09
Bilden visar en karta över kommande arbeten vid Sockenplan
Karta över nästa etapp arbeten vid Sockenplan

Under våren utökas arbetsområdet söder om Palmfeltsvägen. Arbetet som sker inom och utanför området är förberedelser så att de nya spåren ska kunna ansluta till de befintliga. En ny entreprenör (OHLA) tillträder som ska utföra arbetet.

Våren/sommaren
Under våren inleds markarbeten utanför arbetsområdet. Det sker inför omläggningen av Palmfeltsvägen som ska flyttas till ett nytt läge söderut. Sprängning ovan jord vidtar och pågår under sommaren. I god tid innan sprängningarna påbörjas skickas ett erbjudande ut att ansluta sig till en sms-avisering som endast berör dessa sprängningar.

Hösten
Under hösten plankas det nya arbetsområdet in och spontning påbörjas. I anslutning till det läggs Björneborgsvägen om till ett nytt temporärt läge. Det innebär bland annat att en del av träden vid korsningen Palmfeltsvägen/Björneborgsvägen tas ned. Arbetet utförs i samråd med Stockholms stad och Familjebostäder som har en nära fastighet. När våra arbeten är klara kommer träd återplanteras och ett mindre grönområde anläggas i området.

Palmfeltsvägen flyttas mot skolan och får ett nytt permanent läge. Vägomläggningarna aviseras i god tid med trafikanordningar.

För fastigheter som berörs av de nya arbetsmomenten görs en mellanbesiktning. Besiktningarna utförs via vår besiktningskonsult som aviserar besöket i förväg.

Tunnelsprängningar
Tunnelsprängningarna som drivits i riktning mot Slakthusområdet ändrar nu riktning och drivs nu i stället från Slakthusområdet mot Sockenplan. Det innebär en betydligt minskad ljudbild för boende kring Lindevägen. Tunnlarna har nu passerat Globen.

Följ framdriften här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.