Spontning startar vid Björneborgsvägen/Palmfeltsvägen

Aktuellt  Sockenplan  2023-11-29

 

Vecka 49 inleds schaktarbeten väster om Palmfeltsvägen.

Arbetet startar med spontning och borrning. Spont är en stödkonstruktion i metall som vibreras ner i marken för att säkra upp jordmassor. Därefter trycks en cementblandning in i jorden för att täta konstruktionen. Momenten innebär ljud i form av borrning och vibration som kan vara störande. Även motorljud från hjullastare och grävmaskin förekommer.

Spontningen kommer pågå 4-6 veckor därefter vidtar borrning. Spontningen låter mest av dessa moment. Ljudet förflyttar sig inom arbetsområdet och varierar i intensitet.

Kartan visar arbetsmoment som ska utföras under höst.
Röd markering visar område för spontning.

Start
Onsdag 6/12. Arbete utförs måndag-fredag kl 7-19. Inga natt- eller helgarbeten som överskrider riktvärden för buller planeras.

Det innebär att viss typ av arbeten kommer utföras även helger. Varje arbetsmoment mäts innan arbetet inleds. Fasta bullermätare finns uppsatta i området.

Tidplan
Totalt beräknas schaktarbeten pågå t o m sommaren 2024. Nya arbetsmoment såsom gjutning, schaktning och sprängning påbörjas när spontningen är avslutad.

Arbetsmomenten är svåra att bullerskydda. Bor eller vistas du nära arbetsområdet kommer du både se och höra våra arbeten.

Tillfällig vistelse
Vi mäter kontinuerligt hur mycket det låter. För arbetena bedöms våra riktvärden för ett antal närliggande fastigheter att överskridas. Om vi överskrider våra riktvärden erbjuds tillfällig vistelse under störningen. Har du tidigare fått erbjudande om tillfällig vistelse gäller detta även dessa arbeten.

Här ansöker du om tillfällig vistelse.

 

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.