Tyck till om ny depå för Gul linje till Älvsjö

Region Stockholm planerar för en ny gul tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Linjen binder ihop centrala och södra Stockholm. Det gör att 48 500 nya bostäder kan byggas. Linjen ger nya resmöjligheter och smidiga bytespunkter till annan kollektivtrafik samtidigt som T-Centralen och röd linje avlastas.

En ny linje behöver en depå där tågen kan tvättas, städas och underhållas. Region Stockholm utreder olika platser längs linjen i en så kallad lokaliseringsutredning.

Samråd – information och synpunkter senast 18 oktober

På den här sidan får du information om depån och arbetet så långt. Har du information du vill att vi ska känna till? Vad tycker du? Lämna dina synpunkter senast 18 oktober så tar vi vidare dem i fortsatt planering. Du kan lämna synpunkter så här:

Fyll i formuläret här.

• Mejla till: registrator.fut@regionstockholm.se

• Skicka brev till: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 45436, 104 31 Stockholm.

Märk kuvert eller mejl ”Samråd depå tunnelbana till Älvsjö”

Träffa oss på öppet hus!

Tisdag den 3 oktober, 17.00-19.00, kan du träffa oss på Älvsjö bibliotek, Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21.

Mer information

Nedan hittar du information om arbetet och fyra alternativ. Du kan även få mer information i:

PM Samråd

Samrådsunderlag för betydande miljöpåverkan BMP

Stockholms tunnelbanesystem har flera depåer. Gul linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö byggs inte ihop med andra tunnelbanelinjer och behöver en egen depå. I en sådan kan tunnelbanetågen parkeras och städas när det inte används samt få service och underhåll.

Depån ska hantera upp till tio tåg samt ett antal arbetsfordon för underhåll av spår och tunnlar. En depå behöver bland annat ha verkstadshus, uppställningshall, tvätthall och andra teknikbyggnader. Vissa delar behöver vara ovan mark och andra kan placeras under mark.

Läs mer om depån

Flera alternativ till var depån kan placeras har studerats i området kring Västberga/Östberga och Älvsjö. Under arbetet har flera alternativ värderats utifrån olika kriterier.

Fyra alternativ (alternativ Västberga 1, alternativ Älvsjö 3, alternativ Älvsjö 7 och alternativ Älvsjö 10) utreds vidare och nu vill vi få in information och synpunkter.

Alternativ ligger i Västberga 1 vid spår ett befintligt spårområde längs Drivhjulsvägen i Västberga industriområde och söder om Årstabergsvägen.

Planritning för alternativ Västberga 1 (klicka på bilden för att göra den större).

Om alternativ Västberga 1

Uppställning och städning sker i en hall ovan mark med två fordon i rad. Verkstad med två reparationsplatser ligger ovan mark tillsammans med tvätt- och saneringshall. Mellan verkstadsbyggnad och uppställning finns en spårharpa för rangering, det vill säga att ställa upp fordon på rad. Ett fordon i taget kan röra sig mellan byggnaderna.

Anslutningen till tunnelbanan är formad som en spiral med en radie på 160 meter. Den kan justeras vid behov för att undvika eventuella hinder när vi planerar vidare. Avståndet från depån till anslutningen på linjen är cirka 2000 meter. Det kan inte minskas för att det finns en höjdskillnad mellan depåläget och tunnelbanelinjen.

Fördelar med alternativ Västberga 1

 • Depån ligger ungefär i mitten av tunnelbanelinjen och tåg kan enkelt sättas in i trafik i båda riktningarna.
 • Trafikverkets har en tunnel under Årstalänken. Den kan användas som anslutning mellan depå och tunnelbanan.
 • En depå ovan jord gör att mindre berg behöver tas bort och påverkan på miljön blir mindre.
 • Det blir en enkel rangering mellan uppställning och verkstad/tvätthall då tågen kör i samma riktning.
 • Hanteringen av länshållningsvatten, det vill säga grundvatten och regnvatten som pumpas bort från schaktet, är inte lika omfattande.
 • Det är en liten risk för sättningar på närliggande byggnader.
 • Förslaget ligger i ett industriområde som finns i dag.
 • Det finns bra möjligheter för utrymning och räddningstjänstens arbete blir enklare när depån ligger på marknivå.
 • Det blir en enklare leverans av fordon när depån ligger i marknivå.

Nackdelar med alternativ Västberga 1

 • Det kan finnas anläggningar under mark som i dag inte är kända.
 • Det finns troligen föroreningar, som metaller och olja, från tidigare industrier.
 • Det är en lång anslutning mellan depån och tunnelbanan.
 • Byggskedet kan behöva anpassas i början för att minska vibrationer.

Därför bör alternativet studeras vidare

 • Det är en bra placering i mitten av tunnelbanelinjen.
 • Området är redan bebyggt.
 • En depå ovan mark ger en bra arbetsmiljö för dem som kommer att jobba på depån.

Mer information

I samrådsunderlaget för betydande miljöpåverkan (BMP) finns mer detaljerad information om alternativet.

Alternativ Älvsjö 3 ligger i Älvsjö industriområde, norr om den depå som finns för pendeltågstrafiken.

Planritning för alternativ Älvsjö 3 (klicka på bilden för att göra den större).

Om alternativ Älvsjö 3

Ovan mark kan tågen ställas upp och städas i en hall. Två tåg kan stå i rad. Det finns en verkstad med två platser för reparation och en tvätt- och saneringshall. Det är en mindre yta som gör att radierna i kurvor och växlar bli små. För att nå Älvsjö station från depån behövs ett spår i tunnel som går under en bergknalle i Hagsätraskogens naturreservat.

Det är cirka 2900 meter mellan tunnelbanelinjen och depån. Det gör att spårharporna blir bredare än i de andra alternativen. Det beror på att tågen ska kunna ta sig från uppställningshall till tvätthall eller reparationsplats i verkstad utan att vända på tåget. Det förenklar rangeringen, det vill säga att på led.

Fördelar med alternativ Älvsjö 3

 • Depån ligger i ett industriområde som finns i dag.
 • Stora delar av depån ligger ovan mark. Det är spårtunnlar som behöver byggas i berg. Det gör bergjobbet mindre och ger färre risker i byggskedet.
 • Det är en enkel rangering, det vill säga att tågen ställs på led, mellan uppställning och verkstad/tvätthall då tågen kör i samma riktning.
 • Hanteringen av länshållningsvatten, det vill säga grundvatten och regnvatten som pumpas bort från schaktet, är inte lika omfattande.
 • Det finns inga eller få skyddsobjekt, exempelvis energibrunnar, än om depån ligger under mark.
 • Det finns bra möjligheter för utrymning och räddningstjänstens arbete blir enklare när depån ligger på marknivå.
 • Det är enklare att ta emot tåg och maskiner för underhåll när det finns raka spår i marknivå.

Nackdelar med alternativ Älvsjö 3

 • Det är en lång sträcka att köra tomma tåg när tågen ska köra från Fridhemsplan.
 • En depå för pendeltåg ligger nära alternativet. Under byggskedet ska det pålas och spontas vilket kan innebära risk för sättningar.
 • Under byggtiden påverkas infarten till pendeltågens depå.
 • Det är en lång anslutning mellan depån och tunnelbanan.
 • Alternativet behöver mycket mark ovan jord. Det kan begränsa möjligheten till stadsutveckling.

Därför bör alternativet studeras vidare

 • Området är redan bebyggt.
 • En depå ovan mark ger en bra arbetsmiljö för dem som kommer att jobba på depån.

Mer information

I samrådsunderlaget för betydande miljöpåverkan (BMP) finns mer detaljerad information om alternativet.

Alternativ Älvsjö 7 ligger i Älvsjö industriområde, öster om den depå som finns i dag för pendeltågen.

Planritning för alternativ Älvsjö 7 (klicka på bilden för att göra den större).

Om alternativ Älvsjö 7

I det här alternativet finns depån ovan och under marknivå. Uppställning och städning av tåg under mark. Det sker i bergtunnlar och tre fordon kan stå i rad. En verkstad med två platser för reparationer ligger ovan mark tillsammans med tvätt- och saneringshall.

Det finns två alternativ, 7A och 7B. Skillnaden mellan förslagen är hur spåret mellan depån ovan och under mark.

I alternativ 7A går spåren längs kanten på Hagsätraskogens naturreservat. Det finns en svacka i berget där det saknas bergtäckning när spåret ska stiga mot marknivå.

I alternativ 7B är spåren utdraget i sydlig riktning under Hagsätraskogens naturreservat. Genom att dra ut spåren kan de dras i en bergknalle som ger bra bergtäckning vid stigningen upp från depån under mark.

Från Älvsjö station söderut mot depån är spåret rakt till och med uppställningen för att därefter stiga och nå verkstadsbyggnad med reparationsplatser och tvätthall på markytan. Längden från tunnelbanan till uppställning är cirka 500 meter.

I det här alternativet kan tågen ta sig från uppställning till tvätthall eller reparationsplats utan att byta färdriktning på tåget. Det gör rangeringen enklare. Det är cirka 1400 meter långt spår mellan uppställningsplatsen och verkstad.

Fördelar med alternativ Älvsjö 7

 • Depån ligger i ett industriområde som redan finns.
 • Det är ett kort avstånd från uppställning till Älvsjö station.
 • Det är en enkel rangering, det vill säga att ställa tågen i led, mellan uppställning och verkstad då tågen kör i samma riktning.
 • Det är ett kort avstånd mellan verkstad och uppställningsplatsen för personal. Tekniska installationer gör att vissa utrymmen kan användas för flera funktioner.
 • Alternativ 7A går inte in i naturreservatet.
 • Alternativ 7B har bra berg längs hela spårlinjen.
 • Det är enklare att ta in nya tåg och maskiner för underhåll när det är ett rakt spår i marknivå.

Nackdelar med alternativ Älvsjö 7

 • Det är en lång sträcka att köra tomma tåg när tågen ska köra från Fridhemsplan.
 • Alternativ 7A har dåligt berg och svårare bergarbeten vid tunnelpåslaget.
 • Alternativ 7B går i naturreservatet.
 • Byggskedet påverkar infarten till depån för pendeltåg.
 • Det är svårare och tar längre tid för räddningstjänsten att göra insatser under mark.

Därför bör alternativet studeras vidare

 • Bra placering får tåg som ska trafikera linjen från Älvsjö.
 • Kort avstånd från uppställningshall till Älvsjö station.
 • Ovanjordsanläggning bra ur arbetsmiljösynpunkt.

Mer information

I samrådsunderlaget för betydande miljöpåverkan (BMP) finns mer detaljerad information om alternativet.

Alternativ Älvsjö 10 ligger i Älvsjö industriområde, öster om den depå som i dag finns för pendeltågen.

Planritning för alternativ 10 Älvsjö (klicka på bilden för att göra den större)

Om alternativ Älvsjö 10

Alternativ Älvsjö 10 har en kort spåranslutning mellan depån och Älvsjö station, cirka 500 meter. Det finns krav på hur mycket det får luta vilket gör att depån placeras en bit under marknivån. Depån placeras cirka 20 meter under marknivå i schakt.

På botten av schaktet byggs bland annat byggnader för uppställning och städning med två fordon i rad, verkstad med två reparationsplatser samt plats för tvätt- och sanering. Det kan vara möjligt att täcka schaktet och bygga ovanpå, det behöver utredas i kommande arbete.

Söder om hallen för uppställning går två spår i tunnel under Varuvägen. Spåren går in i Hagsätraskogens naturreservat. Spåren behövs för att tågen ska kunna köra ut och vända tillbaka för att nå verkstad och tvätthall.

Från Varuvägen blir det en kortare sträcka med betongtunnel och därefter bergtunnel. Ett av spåren i uppställningshallen kan användas som provspår dagtid och för uppställning och städning nattetid. Närheten mellan verkstadsbyggnad och uppställningshall gör att personalutrymmen, miljöstation och vissa tekniska installationer kan användas för flera utrymmen. En bilväg/ramp används för att komma till depån.

Fördelar med alternativ Älvsjö 10

 • Depån ligger i ett område som redan finns.
 • Det är korta avstånd i depån, både från uppställningshallen till Älvsjö station och verkstad till uppställningstunnel. Det underlättar för personal och teknik kan användas för flera utrymmen.
 • Grundläggning av depån är på berg.
 • Det finns ingen risk för .

Nackdelar med alternativ Älvsjö 10

 • Det är en lång sträcka att köra tomma tåg när tågen ska köra från Fridhemsplan.
 • Byggskedet påverkar infarten till depån för pendeltåg.
 • Det blir mycket berg som ska hanteras.
 • Det behövs permanenta stödkonstruktioner när schaktet är djupt. Länshållningsvatten, det vill säga grundvatten och regnvatten som pumpas bort är mer omfattande om depån placeras under mark.
 • Dagvattnet behöver tas om hand vid skyfall.
 • Det är behöver utredas närmare hur tåg och maskiner för underhåll ska hanteras. Troligen behöver de lyftas ner på provspåren.

Därför bör alternativet studeras vidare

 • Bra placering får tåg som ska trafikera linjen från Älvsjö.
 • Kort avstånd från uppställningshall till Älvsjö station.
 • Utrymmen för personal och tekniska installationer kan samutnyttjas.

Mer information

I samrådsunderlaget för betydande miljöpåverkan (BMP) finns mer detaljerad information om alternativet.

Den nya depån påverkar miljön och människors hälsa. Val av plats för depån påverkar vilka effekter och konsekvenser som uppstår. I det fortsatta arbetet när depåläge är valt utreder Region Stockholm påverkan och vilka skyddsåtgärder som behövs.

Mer information

I samrådsunderlag för betydande miljöpåverkan (BMP) kan du läsa mer och generell påverkan vid områdena Västberga och Älvsjö, samt för respektive alternativ.

Byggskedet omfattas av bland annat spårtunnlar, spåranläggning, depåbyggnader, bergschakt och anslutningsvägar. Merparten av bygget planeras i berg under mark. Den vanligaste byggmetoden är borrning och sprängning. I projekt Gul linje till Älvsjö planeras stora delar tunnlarna byggas med en tunnelborrmaskin (TBM-maskin). Det är en tunneldrivningsmaskin som krossar berget.

Vid byggande av konstruktioner upp till markytan krävs arbeten i jord, exempelvis spontning, pålning och schaktning. När dessa arbeten görs och vid arbetstunnlar behövs arbets- och etableringsytor i ytläge. Ett stort antal transporter, bland annat av bergmassor kommer att ske.

När depån byggs kommer störningar som vibrationer, stomljud och luftburet buller uppstå. Det kan störa boende, vid arbetsplatser och verksamheter. Schaktarbeten i jord och bergtunnelarbeten medför en sänkning av grundvattennivån vilket kan ge skador på byggnader om skademinskande åtgärder inte utförs. I det fortsatta arbetet utreder Region Stockholm vilka åtgärder som kan minska skador och störningar under byggskedet. skademinskande åtgärder och åtgärder för att minska störningar under byggskedet utredas.

Den totala byggtiden för hela projektet, dvs linjen och stationer samt en depå är beräknad till cirka 9 år varav byggtiden för en depå är cirka 3 — 5 år.

Tidplan

Här kan du läsa mer om tidplanen för Gul linje.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.