Tidplan

2013
 • Stockholmsförhandlingen

  Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

 • Markundersökningar påbörjas

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Lokaliseringsutredning

  Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

 • Beslut landstingsstyrelsen

  Landstingsstyrelsens inriktningsbeslut för utbyggnadens fortsatta planering.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

 • Kompletterande samråd

  Vårens genomgång av våra planer har resulterat i mindre och större förändringar. Ett kompletterande samråd med möjlighet att lämna synpunkter genomförs under hösten 2016.

 • Kompletterande samråd

  Under perioden 9 till 22 januari hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden. Samrådet rörde en ny station i anslutning till Hagalunds industriområde och arbetstunnlar i Hagastaden.

 • Tillståndsansökan

  Tillståndsansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen. Tillståndsansökan för tunnelbana till Arenastaden skickades in till Mark- och miljödomstolen i februari 2017. Du hittar dokumenten i boxen ”Miljöprövning 2017”.

 • Granskning av järnvägsplan

  De färdiga förslagen på sträckning och stationer ställdes ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen 31 maj – 22 juni 2017. Här redogörs för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

 • Miljödom

  Mark- och miljödomstolen fattade beslut om miljödom. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

 • Upphandling

  Under 2018 påbörjade vi våra upphandlingar av entreprenörer.

 • Förberedande arbete arbetstunnlar

  För att kunna bygga spårtunnlar och stationer behövs en arbetstunnel vid varje station. Vi började med förberedande arbeten för arbetstunnel Hagalund och arbetstunnel Hagastaden under hösten 2020.

 • Järnvägsplanen fastställs

  Järnvägsplanen fastställdes av Trafikverket i maj 2020.

 • Markåtkomst

  Järnvägsplanen ger oss rätt att lösa in det som behövs permanent och tillfälligt för tunnelbanan, både ovan och under jord.

 • Planerad byggstart spårtunnlar och stationer

  När arbetstunneln kommit fram till stationsläget börjar arbetet med plattformsrummet och tunnlarna. Det mesta av arbetet med stationerna sker underifrån. Vi borrar och spränger i berget. Det utsprängda berget lastas ut genom arbetstunnlarna och körs bort. Stationsentréerna kommer att byggas från markytan.

 • Planerad byggstart installationer

  När tunnlarna är klara görs installationer av sådant som elsystem, signalsystem, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp.

 • Trafikstart

  Trafikstart 2028.

201320142015201520152015201620172017201720182018202020202021202120242028
2028

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.