Skip to main content

Värdefulla erfarenheter tas tillvara

Fredrik Moback, projektledare miljö- och arbetsmiljöfrågor
Fredrik Moback arbetar som projektledare för miljö- och arbetsmiljöfrågor på nya tunnelbanan, främst för projekt Arenastaden. Med sig i bagaget har han viktig kunskap från Citybanan. Vi ställde några frågor till Fredrik.

Hur känns det att börja jobba med nya tunnelbanan? 
- Bra! Det märks att det finns ett stort engagemang kring miljö- och hållbarhet på förvaltningen. Idag finns också en starkare medvetenhet när det gäller den här typen av frågor. Det är nu när vi befinner oss i planeringsskedet som det finns störst möjligheter att påverka utformningen av tunnelbanan. Vi vill ju bygga en anläggning som är bra för resenärerna och för dem som ska jobba med den.

I det stora projektet med att bygga Citybanan har miljön varit i fokus under hela byggtiden. För att hålla ordning och reda på frågorna är projektet certifierat inom tre områden: miljö, arbetsmiljö och kvalitet.  Efter åtta år som teknik- och miljöchef samt projektledare driftsättning tar Fredrik Moback med sig värdefulla erfarenheter till sitt nya jobb på nya tunnelbanan. 

Vad är viktigast att tänka på när det gäller miljöarbetet?
- Man måste få alla medarbetare att tycka att det är viktigt – här har ledningen ett stort ansvar. Sedan måste man sätta mål kring miljöfrågorna och följa upp. Ett genomtänkt och systematiserat arbetssätt ger resultat.

Vilka är framgångsfaktorerna? 
- Vi hade en tät dialog med tillsynsmyndigheterna under hela processen, exempelvis miljökontoren och länsstyrelsen. Alla klagomål som rörde Citybanan hanterades av oss och vi var relativt generösa med att erbjuda tillfälligt boende. Vi var också noga med att i god tid informera om störningarna. När det gäller arbetsmiljön satt Trafikverkets miljö- och arbetsmiljöhandläggare mycket nära produktionen under hela byggtiden vilket gjorde att vi kunde följa produktionen på ett bra sätt. Sitter dessa personer för långt bort blir de inte insatta i vad som händer. En lärdom är också att ha erfarenhetsutbyte och dra lärdomar av andra stora infrastrukturprojekt.

Vilka är de största utmaningarna?
- Att få tillstånden på plats, liksom att hålla tidplan och budget. Det är komplicerat att bygga tunnel mitt i stan och oron var stor innan vi började bygga. Under byggskedet är utmaningen att få till en bra arbetsmiljö hela vägen till underentreprenörerna som ofta är utländsk arbetskraft. Att begränsa antalet led i leverantörskedjan och att kravställa i upphandlingarna är ett sätt att få bra villkor.


 

2019-01-29