Skip to main content

Mätningar

Före, under och efter byggtiden utför vi massor av mätningar för att hålla koll på hur nya tunnelbanan påverkar omgivningen.

Besiktning av byggnader
Innan våra arbeten startar besiktigar vi byggnader i närheten. Du som bor i eller äger en fastighet blir kontaktad av en besiktningsman i god tid innan vi börjar borra och spränga. När arbetena är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att de inte har orsakat några skador.
Besiktningar

Bullermätningar
Våra miljödomar reglerar hur mycket vi får låta när vi bygger under olika tider på dygnet. Vi gör bullermätningar under hela byggtiden för att kontrollera hur mycket arbetet låter. När vi projekterar utbyggnaden av en tunnelbanesträcka, gör vi också noggranna prognoser för hur stomljud kan komma att påverka omgivningen. Utifrån prognoserna bestämmer vi sedan på vilka fastigheter det ska monteras stomljudsmätare. Med hjälp av stomljudsmätarna kan vi under byggtiden följa upp bullernivåerna och sedan åtgärda när det behövs, exempelvis ändra arbetstiden för något arbetsmoment.


Vibrationsmätningar
Vi mäter fortlöpande vibrationer i kringliggande byggnader och anläggningar för att vara säkra på att våra arbeten inte har någon negativ påverkan. 

Kontroll av grundvattennivån
Med regelbundna mätningar av grundvattennivån kan vi upptäcka förändringar tidigt och sätta in åtgärder direkt. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum. Till exempel kan vi tillföra nytt grundvatten, så kallad infiltration.

Inventering av djur och natur
Om det finns sällsynta arter i närområdet som behöver skyddas tar vi hänsyn till det. Inför tunnelbanebygget har vi gjort inventeringar av naturmiljön i närheten av alla de framtida byggarbetsplatserna. 

Koll på klimatpåverkan
Att resa med tunnelbanan är hållbart, men själva bygget påverkar klimatet. Under hela byggtiden behöver vi därför hitta klimatsmarta lösningar. Det handlar till exempel om att använda så lite stål och betong som möjligt och att göra miljöanpassade materialval. 

Vattenkvalitet
Allt vatten som släpps ut från byggarbetsplatserna kontrolleras. 
Frågor och svar om fastigheter, mark och grundvatten