Frågor och svar Södermalm

Blå linje till Södermalm och Hammarby Sjöstad startar från befintlig station Kungsträdgården, via nya station Sofia i Stigbergsparken på östra Södermalm, till nya station Hammarby kanal med en uppgång i Hammarby Sjöstad och en vid Vintertullen på Södermalm. Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst; stationen har sedan den byggdes varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer.

Efter station Sofia fortsätter linjen i två sträckor, en mot Nacka och en mot Gullmarsplan och vidare söderut mot Hagsätra, som går från Grön till Blå linje. Resenärer från Hagsätra kan resa mot station Sofia och vidare till Kungsträdgården utan att byta. Vill du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen, behöver du byta vid Gullmarsplan till någon av de gröna linjerna.

Station Hammarby kanal byggs under Saltsjön med en uppgång i Lumaparken i Hammarby Sjöstad och vid Vintertullen  på Katarina Bangata. Ingen separat gång- eller cykeltunnel kommer att byggas under kanalen. Däremot kommer du som har SL-kort att kunna gå ner i uppgången vid Luma och komma upp vid Katarina Bangata och vice versa.

Arbetet med spår- och servicetunnlar planeras vara klart 2024 och hisschaktet 2025. Under 2026 färdigställs biljetthallen och återställning av parken startar 2027. Därefter sker installationer och tester innan första passageraren reser här 2030. Följ aktuella arbeten här.

 

Arbetsmomenten anpassas efter de bullerkrav som finns. På Södermalm får det pågå störande arbeten under jord, som borrning och sprängning, helgfria vardagar kl. 07-22. Vissa störande arbeten som ex. sprängning kan ske även dagtid på helgerna. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid. Även ovan jord pågår arbeten som kan höras och tung trafik körs in och ut på byggområdena.

Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är ca 100 m. under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras buller från arbeten som ex. borrning och sprängning. Stigbergsparken kommer att vara inhägnad under hela byggtiden. Trappan i parken, Frans Schartaus Institut, kommer att stängas av. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt. Du kan läsa mer om hur du som närboende påverkas av arbetet här.

Planering för utbyggnaden av tunnelbanan har pågått sedan 2014. Under 2019 antogs Stockholms stads detaljplan för utbyggnaden av tunnelbanan som omfattar station Sofia och den förändring det medför i Stigbergsparken. Projektet har även prövats enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen, av Trafikverket enligt lag om byggande av järnväg.

Stockholms stads detaljplan, projektets järnvägsplan och dom i Mark- och miljödomstolen har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.  Stockholms stads fullmäktiges antagande av detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. När detaljplanen då överklagades till Mark- och miljööverdomstolen beslutade denna att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står fullmäktiges beslut fast.

Maximal storlek och höjd på byggnaden styrs av Stockholms stads detaljplan för området. Detaljplanen innehåller principerna för gestaltning och utformning av stationsbyggnaden. Utformningen kommer fortsatt bearbetas tillsammans med Stockholms stad som också arbetar med den framtida utformningen av parken. Byggnadens slutliga utformning prövas sedan genom bygglovsförfarande.

Vi arbetar för att skydda träden under hela byggtiden. Bland annat sätts stängsel upp runt träden och grenar binds upp vid transportvägar. Markförbättringar görs för ständig tillförsel av organiskt material från marken och körplåtar läggs ut för tung trafik, för att skydda trädrötterna. För att skydda lindarna närmast det kommande hisschaktet byggs en trädspont.

På grund av nya stationshusets placering, har träd i parken avverkats eller flyttats till andra stadsdelar. Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd. Totalt har 20 träd avverkats, 7 träd flyttades i april 2021 och minst 50 träd i parken har sparats.

Arbetstunneln i Londonviadukten färdigställdes 2021. Arbetstunneln kommer att fortsätta fungera för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden. Härifrån sker fortsatt tunneldrivning norrut under Saltsjön för att koppla på spåren från station Kungsträdgården. Tunneldrivning sker samtidigt söderut mot  Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderort samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Först när arbetet är klart kommer tunnelmynningen och platsen att återställas. Följ framdriften här.

På grund av, framförallt, svåra bergförhållanden på platsen har tunnelgrenen pausats och framdrift i den södra tunneln prioriterats. Mer utförligt svar finns på sidan om aktuella arbeten.

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Samma arbetstunnel återanvänds nu när Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Under ca 3 års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras den här vägen.

Blasieholmen är ett känsligt läge mitt i stan, där det inte finns snabb och bra anknytning till större vägar. Därför har nya tunnelbanan jobbat tillsammans med Stockholms stad och stadsbyggnadsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att hitta sätt att både frakta iväg massorna och få till en bra mottagningsplats via sjövägen. Flera gånger i veckan kommer ca 1200 ton sten tunnelbygget att fraktas på en pråm till Loudden där stenen lossas. Här kan du läsa mer.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00